I. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

1. Đặt cọc
 Mọi khoản đặt cọc sẽ không còn giá trị và không được hoàn trả cho Khách hàng nếu sau 14 ngày kể từ ngày đặt cọc mà Khách hàng không thực hiện hoàn tất Hợp đồng hội viên với Công ty.

2. Chính sách không hoàn trả
 Mọi khoản tiền mà Khách hàng đã thanh toán cho Công ty đều không được hoàn trả.